Καταχώρηση στοιχείων για αποστολή διαφημιστικού υλικού

Όνομα:
Eπώνυμο:
E-mail:
Διεύθυνση:
Πόλη:
ΤΚ:
Tηλ:
FAX:
Προιόν που σας ενδιαφέρει περισσότερο:
Σχόλια:

Με την αποστολή της αίτησης αυτής, αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την καταχώρηση, επεξεργασία και διαχείριση των στοιχείων μου σε κατάλληλη Βάση Δεδομένων και τη διάθεση των στοιχείων αυτών στην KMS BUILDIGNS A.E.. Εφόσον το επιθυμώ μπορώ να ζητήσω αντιστοίχως την άμεση αφαίρεση των στοιχείων αυτών από τη βάση της εταιρείας. Δηλώνω επίσης ότι τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως αληθή και δεν προσβάλλω την προσωπικότητα τρίτων, ούτε αντίκεινται στη νομοθεσία.